In gebreke stelling Farys – Stad Gent – Ministerie volksgezondheid

Oostakker-na 9 maanden nog steeds geen proper water. Gentse Burgers stellen Farys, Stadsbestuur, Ministers officieel in gebreke.
Gent, 27 augustus 2018

INGEBREKESTELLING

FEDERALE REGERING Mevrouw, Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
VLAAMSE REGERING Mr Ben Weyts , Vlaams Minister van Dierenwelzijn – Mr Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
STAD GENT Mr Daniel Termont, Burgemeester – Mr Resul Tapmaz, Schepen van Welzijn en Gezondheid – Mevrouw Tine Heyse, Schepen van Milieu,
FARYS Mevrouw Martine De Regge, Voorzitter Mr Christophe Peeters, Bestuurder, Mr Filip Watteeuw, Bestuurder, Mevrouw Marleen Port-Carrerro, Gedelegeerd bestuurder
Mevrouw en mijnheer de Minister, Mijnheer de Burgemeester en mevrouw en mijnheer de Schepenen van de stad Gent
Dames en heren Voorzitters en Bestuurders van Farys,
Bondige situatiebeschrijving
Reeds meer dan 9 maanden worden talrijke gezinnen in Oostaker geconfronteerd met onzuiver leidingwater. De Voorzitter van Farys , tevens Schepen van de stad Gent, kon in de Gentse gemeenteraad niet anders dan het ontoereikend onderhoud van het Farys netwerk en nalatigheid in vervangingsinvesteringen te erkennen. Sedert December 2017 namen noch Farys, noch het Gents stadsbestuur, noch de controlerende overheden, noch de bevoegde ministers de door de wet voorziene en/of passende maatregelen ten behoeve van de getroffen inwoners van Oostakker.
Het onzuiver drinkwater in Oostakker zorgt voor interne en externe medische aandoeningen bij talrijke mensen, eveneens bij huisdieren. Nochtans is proper water een grondrecht.
Dat klanten toch hun waterfactuur moeten betalen, en slechts recht hebben op een éénmalige schadevergoeding van 25€ getuigt van weinig respect. Dat Farys en het Gents stadsbestuur na 9 maanden nog steeds geen dagelijkse leveringen van proper water aan huis organiseren is totaal onaanvaardbaar.
Uit analyse blijkt dat niet enkel Farys, maar ook verschillende controlerende overheden hun wettelijke verplichtingen niet voldaan hebben. Deze grove nalatigheden maken ze (mede) aansprakelijk voor nefaste gevolgen op korte en lange termijn op de gezondheid van de bevolking in Oostakker. Hierna volgt een samenvatting van de overtredingen. Voor sommige van deze overtredingen zijn strafrechtelijke sancties voorzien.
Juridische analyse van de wettelijke en reglementaire overtredingen
Het algemeen juridisch kader is het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement (Belgisch Staatsblad 10 juni 2011) gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013 (Belgisch Staatsblad 10 januari 2014) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 (Belgisch Staatsblad 22 maart 2016).
Farys overtreedt Art. 3. §1. Van het Besluit van de Vlaamse Regering omdat haar geleverd water niet beantwoordt aan de Europese en Vlaamse kwaliteitseisen voor water, bestemd voor menselijke consumptie, inzonderheid aan de kwaliteitsnormen, vermeld in artikel 2 van het besluit van 13 december 2002, op het punt binnen een onroerend goed waar het water uit de kranen komt.
Farys overtreedt eveneens de klachtenprocedure voorzien artikel 23, §3 van het reglement: Als niet aan de kwaliteitseisen voor het water bestemd voor menselijke consumptie wordt voldaan, of bij een onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid moeten alle verplichtingen worden nageleefd, vermeld in artikel 6, §2, van het decreet van 24 mei 2002, en in artikel 13 en 14 van het besluit van 13 december 200 (zie hierna)
Farys overtreedt het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending – van toepassing op 1 maart 2016: Art. 6 … § 2. Voor water, bestemd voor menselijke consumptie, moet de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldoen op het punt binnen een perceel of gebouw waar het water uit de kranen komt die gewoonlijk worden aangewend voor water, bestemd voor menselijke consumptie.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 – van toepassing op 1 maart 2016 stelt in Art. 2. § 1. Dat Farys geen water, bestemd voor menselijke consumptie, mag leveren dat niet gezond en schoon is. Onder leveren wordt verstaan elke vorm van terbeschikkingstelling al dan niet tegen betaling, ook als onderdeel van de verhuur, het verpachten of op enige ander wijze ter beschikking stellen van onroerende goederen, zelfs als verbruiker en leverancier dezelfde persoon zijn. § 2. Het water dat bestemd is voor menselijke consumptie wordt geacht gezond en schoon te zijn wanneer: 1° het geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in hoeveelheden of concentraties die gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren; 2° het minstens voldoet aan de in bijlage I, delen A en B, gestelde parameterwaarden; 3° het geproduceerd en gedistribueerd wordt overeenkomstig het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Bijlage I Parameters en parameterwaarden en Indicatorenparameters, meerdere van deze waarden en indicatoren worden bijna permanent overschreden.
Art. 12. Bepaalt dat de controleambtenaren op eigen initiatief of op verzoek van de minister te allen tijde aanvullende controles van het water, bestemd voor menselijke consumptie, uitvoeren. Waarom is dit niet of nauwelijks gebeurd ? Voor de bemonstering kunnen zij een
beroep doen op een laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, erkend voor de desbetreffende monsternemingen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met
betrekking tot het leefmilieu. Waarom deed Farys geen beroep op een onafhankelijk laboratorium? Waarom heeft de minister nog steeds geen onafhankelijk onderzoek bevolen?
Art. 13. Stelt dat als Farys of een controleambtenaar vaststelt dat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen of de specificaties in bijlage I, deel C, en dit waarschijnlijk niet te wijten is aan het huishoudelijk leidingennet, dat Farys het mogelijke risico moet onderzoeken voor de volksgezondheid. Farys kan hierover het advies inwinnen van de bevoegde entiteit Volksgezondheid. Waarom weigert Farys hierover te rapporteren ? Of heeft men de bevoegde entiteit van Volksgezondheid niet of onvoldoende gerapporteerd?
Farys moet eveneens alle nodige herstelmaatregelen nemen om de kwaliteit van het water weer op peil te brengen en dat heeft het na 9 maanden nog steeds niet gedaan.
Farys moest ook onverwijld schriftelijk de bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid informeren over de vaststellingen, bedoeld in § 2 en § 3, en houdt ze regelmatig op de hoogte van de evolutie van de situatie, zijn onderzoeken en de genomen maatregelen. Waarom krijgen de inwoners van Oostakker hier geen informatie over?
Art. 14. § 1. Stelt dat in het geval van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, Farys de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, moet onderbreken en andere maatregelen moet nemen om de volksgezondheid te beschermen. Nooit heeft Farys met betrouwbare en overtuigende analyses door onafhankelijke laboratoria aangetoond dat er geen ernstige bedreiging is voor de volksgezondheid.
De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid kunnen samen richtsnoeren voor de informatieoverdracht en crisiscommunicatie opstellen om de waterleverancier bij de vervulling van de door dit artikel opgelegde verplichtingen te ondersteunen. Waarom hebben Leefmilieu en Volksgezondheid dat niet gedaan? De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid waren eveneens wettelijk verplicht om samen met Farys een nooddrinkwatervoorziening of een noodwatervoorziening organiseren, waarom is dit slechts in het begin van de drinkwaterproblemen in Oostakker georganiseerd en heeft Farys dit stopgezet ?
Wanneer een kwaliteitsprobleem wordt vastgesteld en de oorzaak bij de watermaatschappij ligt, meldt zij dit aan de Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Beiden houden toezicht op de maatregelen die de watermaatschappij neemt om de situatie te herstellen en te waken over de nodige bescherming van de volksgezondheid. Waarom krijgt de bevolking in Oostakker geen informatie over deze procedure?
Het afdelingshoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM en de door hem aangestelden moeten toezicht houden op de uitvoering van het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending van 24 mei 2002 en zijn uitvoeringsbesluiten. Waarom zijn hun verslagen niet beschikbaar?
Het afdelingshoofd van de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de aangestelden moeten toezicht houden op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie van 13 december 2002. Het betreft hier het toezicht op de volksgezondheidsaspecten verbonden aan de productie en distributie van water bestemd voor menselijke consumptie. Deze toezichthoudende ambtenaren kunnen bij de uitoefening van hun ambt: 1) elk onderzoek instellen, elke controle uitoefenen en alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de uitoefening van het toezicht; 2) alle personen ondervragen over feiten die relevant zijn voor de uitoefening van het toezicht; 3) de bijstand van de federale politie vragen. Waarom hebben de toezichthoudende ambtenaren verzuimd om hun wettelijke taken met ernst uit te voeren? Waarom zijn verslagen hiervan niet beschikbaar? Hun kaken zijn nochtans belangrijk, wanneer de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat Farys zijn verplichtingen met betrekking tot de kwaliteitseisen van het water bestemd voor menselijke consumptie niet nakomt, kunnen zij de waterlevering onderbreken of stopzetten, of ze kunnen de nodige maatregelen uitvoeren of doen uitvoeren. Daarnaast is de VMM als ecologisch en economisch toezichthouder onder meer belast met het toezicht op de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsnetwerk en met het toezicht op de exploitanten met betrekking tot de doorrekening van de kosten verbonden aan de saneringsverplichting.
Tot slot, als hoofd van de bestuurlijke politie staat de burgemeester in voor de gezondheid in zijn stad. Welke effectieve maatregelen de burgemeester zou genomen hebben om de gezondheid van de inwoners van Oostakker te vrijwaren is die mensen niet bekend.
Strafbepalingen
Het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending van 24 mei 2002 legt strafbepalingen op wanneer de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten niet worden nageleefd. De strafbepalingen zijn van toepassing op Farys.
De volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of een geldboete van 100 euro tot 15.000 euro:
• de exploitant (Farys) die water bestemd voor menselijke consumptie levert dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen, voornamelijk bij niet-naleving van artikel 4, §1 van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
• de exploitant (Farys) die de vastgestelde herstelmaatregelen of beperkingen van het gebruik niet neemt, voornamelijk bij niet-naleving van artikel 4, §3 van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
In de 21e eeuw moet proper water een grondrecht zijn. Dat Farys en de bevoegde overheden dat nog steeds niet willen begrijpen en dat de door de wetgeving voorziene maatregelen reeds 9 maanden niet of nauwelijks toegepast worden getuigt van een schrijnend gebrek aan verantwoordelijkheidszin.
Samen met de getroffen inwoners van Oostakker staan de Gentse Burgers erop dat eindelijk, n 9 maanden, de gepaste en wettelijke maatregelen genomen worden. De bewoners houden zich, individueel en collectief, het recht voor om Farys en de nalatige overheden voor de bevoegde rechtbanken te dagen en desgevallend strafklacht in te dienen.
Met voorname achting,
KERNPLOEG GENTSE BURGERS
Siebren Bellemans, Glenn Bouckaert, Lindsay Callaert, Gert Coppens, Peter De Brabander, Hilda De Meyer, Ruben De Somer, Steve Devynck, Hervé Schrans, Michel Willems.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen