Gentse Burgers trekken naar de gemeenteraadsverkiezingen

voor echte Democratie in Gent

met Burgerparticipatie, Politieke Ethiek en Deskundigheid.

Welkom op de verkiezingssite van de Gentse Burgers, de lijst van niet-partijgebonden Gentenaars, opgericht met de steun van Gentse burgerinitiatieven, die dankzij ECHTE burgerparticipatie mede het beleid in de stad willen bepalen. We zijn géén politieke partij, we krijgen geen bevelen uit een partijhoofdzetel, we zijn onafhankelijke Gentenaars zoals U, we hebben geen politieke kleur.  Gent heeft opnieuw een ambitievolle visie nodig waarbij grondig nagedacht wordt over de toekomst van de volgende generaties. Dit zal eerst gepaard moeten gaan met een  herstelbeleid om wat de voorbije zes jaar verkeerd liep terug op het goede pad te brengen.  Gent is een fiere stad, met de Gentse Burgers komen we er wel terug bovenop, met werkkracht en gezond verstand.

Waarom meedoen aan de verkiezingen? Politieke partijen tonen alle dagen aan dat ze met hun verouderde en weinig democratische organisatie niet meer bij machte zijn om onze stad deugdelijk te besturen. Ze hebben van politiek en bestuur een veldslag met holle slogans gemaakt die nauwelijks nog iets bijbrengen aan de echte bekommernissen van de burger.[read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Verwacht wordt dat de bevolking in en rond groot Gent binnen een straal van 30 km tegen 2050 met ongeveer 100.000 mensen zal toenemen .

Dit zal voor een nog grotere druk zorgen op de infrastructuur, het milieu, de mobiliteit, de organisatie en de dienstverlening van de stad aan de burger. Het is een werkelijkheid die niemand nog kan negeren. Gent heeft een duidelijke en verstandig onderbouwde visie nodig voor een toekomst van de stad en haar inwoners, hun kinderen en kleinkinderen. Een visie gedragen door de bevolking en niet verkondigd door politieke profeten van het “grote gelijk”. De nieuwe visie voor Gent moet een breed democratisch draagvlak hebben. De Gentenaars zullen zelf wel beslissen wat goed is voor hen, niet het hoofdkantoor van politieke partijen in Brussel of Antwerpen. Hierna volgen de voorstellen voor een beter beleid en een beter bestuur die sedert bijna een jaar met Gentenaars besproken werden. De voorstellen voor een beter beleid willen we regelmatig onderwerpen aan de mening van de Gentenaars. De voorstellen voor een beter bestuur kunnen onmiddellijk met het nieuwe bestuur ingevoerd worden. Al deze voorstellen kunnen uiteraard nog aangepast worden op basis van verder overleg met de bevolking. Deze voorstellen zullen maar een ECHTE slaagkans krijgen indien ze gepaard gaan met burgerzin. Talrijke Gentenaars zijn het beu dat er zo weinig burgerzin is. Ze willen dat het stadsbestuur het goede voorbeeld geeft, maar het geeft integendeel het slechte voorbeeld.

Wanneer Gentenaars de blunders en verspilzucht van het stadsbestuur ontdekken, wanneer ze het gesjoemel met vastgoedontwikkelaars en in stadsbedrijven en vzw’s ontdekken, hoe kan dat de Gentenaars dan motiveren om zelf burgerzin te hebben? Stadspersoneel in Gent zegt dat er een verband is tussen dit zwak stadsbestuur en het gebrek aan burgerzin. Goed bestuur moet mensen motiveren om te behoren tot een gemeenschap van burgers met rechten en plichten.[/read]We houden ons programma met opzet kort en krachtig. In tegenstelling tot politieke partijen maken we geen beloftes waarvan niet zeker is dat ze ook kunnen waargemaakt worden. We beloven enkel een grondige mentaliteitsverandering en dat de stad door deskundige, niet-partijgebonden Gentenaars bestuurd zal worden in het belang van de burger en niet van de politiek.  Hier vindt u een samenvatting van ons 20-puntenplan.  Het overleg met de bevolking gaat permanent voort, deze punten kunnen dus aangepast worden.

 1. Burgerparticipatie, ECHTE burgerparticipatie en permanent: referendum, bevragingen, spreekrecht in de Gemeenteraad. U beslist zelf over uw wijk.
  Permanente online toegang tot alle officiële documenten. Verstandig investeren in “blockchain” technologie en “smart contracts” om de contacten met de burger te veréénvoudigen en om politieke fraude te bestrijden. 
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]De Gentse Burgers willen dat de Gemeenteraad zelf brede volksraadplegingen organiseert. Deze moeten de belangrijke stedelijke thema’s aansturen waarvoor het vorig stadsbestuur nooit ernstig naar de Gentenaars geluisterd heeft en die de Gentse bevolking vandaag nodeloos verdeelt. Tevens moet aan de bevolking de mogelijkheid geboden worden om regelmatig, en op een gebruiksvriendelijke digitale en niet-digitale wijze, hun mening te geven over stedelijke- en wijkthema’s. Iedere Gentenaar moet een stem hebben in beleidsbeslissingen, zeker niet enkel voor een groep van geselecteerde kandidaten die het stadsbestuur genegen zijn. Echte burgerparticipatie is voor ons geen aanvullend instrument, maar een basisvoorwaarde voor een echt democratisch stadsbeleid. Tenslotte moet Gent verstandig investeren in “blockchain” technologie en “smart contracts” om de contacten met de burger te veréénvoudigen en om politieke fraude te bestrijden.[/read] 

 2. Verstandige Mobiliteit, ECHTE mobiliteit, geen inderhaast ontworpen doctrinaire plannen van het “grote gelijk”, maar een door de bevolking breed gedragen mobiliteitsplan afgestemd op de behoeften van de volgende generaties en een herstel van de vredelievende en respectvolle omgang tussen alle weggebruikers.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Gent moet zijn mobiliteit nu al afstemmen op de volgende generaties en werken aan het herstel van een vredelievende en respectvolle omgang tussen alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, …). We willen dat de bevolking zelf beslist over voorgestelde mobiliteitsscenario’s en in het kader hiervan aanduiden wat er met het huidig circulatie- en parkeerplan moet gebeuren (behouden, afschaffen, aanpassen). Voor ons is het circulatieplan slechts een klein en onvoldoende doordacht aspect van de bredere mobiliteitsproblematiek. Mobiliteit moet ook ecologisch, maar tegelijk op wetenschappelijke en praktische basis gesteund zijn, in plaats van de huidige ideologische aanpak van het bestuur dat in werkelijkheid zeer weinig impact heeft op gezondere lucht voor de bevolking. Slechts 1 op 7 Gentenaars gebruikt regelmatig het openbaar vervoer. Dit is zeer weinig. Door een slechte verstandhouding tussen het stadsbestuur en De Lijn werd in onze stad veel te weinig geïnvesteerd in openbaar vervoer, hetgeen nochtans de basis moet zijn van een goed werkend mobiliteitsplan. Ons stadsbestuur had in 2013 al een plan moeten ontwikkelen om aanvullend eigen stedelijk openbaar vervoer te ontwikkelen. Dit was perfect mogelijk dankzij andere, haalbare technologieën, maar het bestuur heeft op dat vlak zes jaar verloren die we gaan moeten inhalen.[/read] 

 3. Betaalbare woningen, ECHT betaalbare woningen, 6000 nieuwe woningen (met gebruik van stadsgronden en -gebouwen), naast het bestaand systeem van sociale woningen, dat er echter niet meer in slaagt om te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking.  
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Het woonbeleid moet stukken beter. Jammer genoeg floreren enkel promotoren  van luxe vastgoed. De voorbije 10 jaar stegen de gemiddelde woningprijzen in onze stad 3,96 keer sneller dan het gemiddeld inkomen van de Gentenaars. Gent scoort hiermee het slechtst van alle Vlaamse steden. Gent heeft een wachtlijst van meer dan 10.000 mensen voor sociale woningen. Meer dan 1300 sociale woningen staan leeg te verkommeren. De bouw en het beheer hiervan zijn ondoeltreffend geworden. Het duurt 10 jaar om de bouw van slechts een honderdtal sociale woningen goed te keuren. We willen aan de bevolking een innovatief en disruptief plan voorstellen om tijdens de volgende legislatuur ongeveer 6000 nieuwe betaalbare woningen te bouwen, dit voor 15000 tot 18000 Gentenaars op basis van aan Gent aangepaste technieken. We denken dan met name aan een systeem met soortgelijke kenmerken als Community Land Trust (CLT), op grote schaal. Een aan Gent aangepast mechansime dat eigendomsrechten combineert met collectieve landeigendom (opstalrecht). Hiervoor is het belangrijk dat de beschikbare gronden en gebouwen van de stad gemobiliseerd worden. Omdat we van mening zijn dat de Gentenaar zelf over een ambitieus plan voor betaalbare woningen moet kunnen beslissen eisen de burgerbewegingen die de Gentse Burgers opgericht hebben reeds lang dat het huidig stadsbestuur onmiddellijk een tijdelijk verbod op de verkoop van stadsgronden en –gebouwen beslist. Tenslotte is de onroerende voorheffing, waarvan 80% bestaat uit gemeentelijke opcentiemen, onrechtvaardig verdeeld. Sommige straten zijn onbetaalbaar geworden omdat de onroerende voorheffing tot een maand huurwaarde en meer kan bedragen. Dit moet aangepast worden op basis van de werkelijke waarde.[/read]

 4. ECHTE aandacht naar en investering in de buitenwijken en deelgemeenten, die reeds 11 jaar stiefmoederlijk behandeld worden.  Dienstenloketten in de buitenwijken en deelgemeenten, gemakkelijk bereikbaar voor iedereen.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Talrijke Gentenaars in buitenwijken en deelgemeenten zijn terecht van mening dat hun deelgemeente/wijk stiefmoederlijk behandeld wordt ten opzichte van het historisch stadscentrum. Ze vragen een brede inhaalbeweging en een vorm van decentralisatie van beslissings- en uitvoeringsmacht naar hun gemeente of wijk. We zullen een grondige inhaalbeweging voorleggen wat de dienstverlening aan de burger aangaat.[/read]

 5. Veilig verkeer moet een ECHTE topprioriteit worden, over het volledige territorium van de stad, niet enkel het stadscentrum.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]De weg naar school mag geen gevaar zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is de taak van iedere Gentenaar om hieraan absolute prioriteit te geven. Het mobiliteitsplan heeft de weggebruikers (voetgangers, fietsers, auto’s, enz..) totaal onnodig tegen elkaar opgezet. Als gevolg hiervan heerst in Gent een soort wetteloosheid op de weg. Het stadsbestuur en de politie, die te weinig middelen krijgt, dragen hierin een zware verantwoordelijkheid. Hoffelijkheid moet in Gent dringend hersteld worden.[/read] 

 6. Een historische stad zoals Gent moet net zijn, ECHT net, ook buiten het centrum. Gent moet detectie en opkuisen van sluikstorten en zwerfvuil doeltreffend maken.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Vuil en sluikstorten zijn een ware plaag geworden in sommige straten en parken. Met statistieken over sluikstorten en zwerfvuil te manipuleren zal men de problematiek niet oplossen. Mensen willen netheid in hun wijk zien, niet op propagandafolders.[/read] 

 7. Gent heeft de tweede hoogste criminaliteit van de Vlaamse centrum steden. Gentenaars willen geen pampering van misdrijven, maar een ECHTE kordate en verstandige preventieve aanpak en beteugeling.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]De veiligheidsproblematiek in Gent wordt door het stadsbestuur systematisch geminimaliseerd in het kader van hun goednieuwsshow. Diefstallen, jeugdcriminaliteit en druggebruik worden vaak “gepamperd”. Met pampers hou je baby’s schoon, maar dat maakt van hen nog geen verantwoordelijke volwassenen in de maatschappij. Digitale criminaliteit wordt waarlijk onderschat. Ter bestrijding  hiervan moeten meer middelen besteed worden.[/read] 

 8. Het huidig stadsbestuur helpt vooral mensen IN de armoede, maar onvoldoende UIT de armoede. Gent moet leren om mensen ECHT UIT de armoede te helpen. Mensen die in armoede leven moeten we uiteraard helpen, maar het hoofddoel moet vooral zijn om mensen weerbaar te maken zodat ze het OCMW niet meer nodig hebben.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Proportioneel is Gent de stad met het grootste aantal steuntrekkenden. Het huidig stadsbestuur helpt vooral mensen IN armoede, maar onvoldoende UIT de armoede. Dat moet grondig veranderen. Het huidig beleid van het OCMW is erop gericht om aan zoveel mogelijk mensen een uitkering te geven. Mensen in armoede moeten we uiteraard blijven helpen, maar het hoofddoel moet vooral zijn om mensen weerbaar te maken zodat ze het OCMW niet meer nodig hebben. Daar heeft het OCMW gefaald. Burgers in de armoede houden in plaats van ze te helpen zich te emanciperen tot volwaardige burgers is in strijd met de waardigheid van de mens. We zullen aan de bevolking een plan voorleggen om zoveel mogelijk mensen te activeren naar een job. Twee op drie leefloners zijn niet in België geboren, nochtans kunnen deze mensen verrijkend zijn voor onze economie en cultuur. Het probleem is evenwel dat onze stad de goede opleiding van talrijke allochtonen zwaar verwaarloosd heeft, waardoor de kans vergroot dat allochtonen het moeilijk krijgen op de arbeidsmarkt. Op het vlak van (kans)armoede stellen we vast dat 10% van de Gentse gezinnen problemen heeft met de afbetaling van schulden. De stad moet deze inwoners hier op professionele wijze bijstaan. Dat een stadsbestuur tenslotte duizenden mensen uit verre landen aantrekt kan van humanisme getuigen, maar dat het niets doet om deze mensen degelijk op te vangen en naar een job te helpen is onverantwoordelijk. Initiatieven hiervoor zullen aan de mening van de burgers voorgelegd worden.[/read] 

 9. Onderwijs zit nog teveel in de 20e eeuw. Het moet dringend en ECHT aangepast worden aan de technologische en andere nieuwe noden van de maatschappij. Het moet leerlingen bijstaan om weerbaar te worden, dat ze ECHT “hun plan leren trekken”.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Het klassieke onderscheid tussen leerlingen die naar de universiteit, dan wel naar beroepsonderwijs doorstromen is in onze technologische maatschappij met permanente leermogelijkheden (bvb. internet) een absurditeit geworden. De bloei van de Gentse economie is sedert onze prille geschiedenis  te danken aan een diversiteit van talenten en vaardigheden van mensen uit alle uithoeken van Europa en verder.  Daarom zeggen we duidelijk: “laat onze jongeren zelf beslissen welk type opleiding ze willen, maar spoor ze wel aan om de beste te zijn in wat ze doen”. Liever een goede schoorsteenveger dan een slechte socioloog, of omgekeerd. Laten we onze kinderen helpen weerbaar te worden. Verder moet het Gents systeem van de toewijzing van scholen, dat tot een ware chaos leidde en voor honderden kinderen onrechtvaardig is, grondig herzien worden. Ook dient het onderwijs veel beter aangepast te worden aan de noden van de technologische evolutie. In Vlaanderen zijn er meer dan 100.000 vacatures die niet ingevuld geraken. Teveel jongeren worden tegengehouden om STEM technologische richtingen aan te vatten, met name vooral jongeren van allochtone afkomst of jongeren die pas later leermaturiteit ontwikkelen. Het onderwijs verspilt hierdoor veel potentieel intellectueel en technologisch talent. Tenslotte vallen heel wat middenklasse gezinnen met tweeverdieners uit de boot voor kinderopvang of een gepaste school voor hun kinderen. Vaak komt dit probleem bovenop de hoge woningprijzen en ontvluchten ze de stad.[/read] 

 10. De hoofdtaak van burgemeesters en schepenen moet ECHT deugdelijk en rationeel bestuur van hun departement zijn, en vooral ECHTE samenwerking tussen de diverse stadsdiensten. Een politicus die vaak in kranten en op TV komt is vaak een politicus die niet werkt.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Omdat burgemeester en schepenen vooral bezig zijn met hun imago in de media, verwaarlozen ze deugdelijk en rationeel bestuur van hun departementen en vooral de goede samenwerking tussen de stadsdiensten. Soms werken 4 of 5 personeelsleden naast elkaar om in essentie hetzelfde werk te verrichten. We willen op het ganse personeelsbeleid van de stad en van de gesubsidieerde nevenorganisaties een grondige audit voeren om tot een efficiënte personeelsorganisatie en zo dienstverlening voor de burger te komen.[/read]

 11. De stad moet ECHT voorrang geven aan lokale burgerinitiatieven en moet enkel tussenkomen waar en wanneer nodig.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]De stad moet werken en bloeien op basis van het subsidiariteitsbeginsel (het principe dat een centrale of hogere instantie niet tussenkomt in wat door lagere instanties gedaan kan worden): in het algemeen moet de stad zich niet bezighouden met activiteiten en taken die op een wettelijke en ethische manier door wijken en lokale burgerinitiatieven kan worden afgehandeld. We zijn van mening dat het stadsbestuur slechts moet tussenkomen wanneer nodig. [/read] 

 12. Gent moet een ECHTE groene stad worden , geen “betonstad”.  Milieubeleid moet met ambitie wetenschappelijk onderbouwd worden, niet op een doctrine van het “grote gelijk”. Gentenaars willen een onafhankelijke milieuraad.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]De milieudoelstellingen moeten ambitieus blijven. Talrijke Gentenaars stellen echter de vraag of Gent een “betonstad” geworden is, dan wel een groene stad. Ze vragen een milieubeleid dat wetenschappelijk onderbouwd is, en niet gericht is op een groene romantische doctrine van het “grote gelijk”. Ze vragen geen hippe symboolacties, maar een ECHT milieubeleid. Gentenaars willen een stedelijke milieuraad dat minstens voor 2/3 uit niet-partijgebonden onafhankelijke Gentenaars bestaat. [/read] 

 13. De huidige deontologische code voor politici moet afdwingbaar worden en ECHTE sancties voorzien.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]De huidige deontologische code voor politici is niet afdwingbaar en er zijn geen sancties voorzien. Het enige wat de deontologische commissie kan doen is een overtreding door een politicus afkeuren en bekend maken op de gemeenteraad of de OCMW raad. Wij vinden dat deze code afdwingbaar moet worden en sancties moet kunnen voorzien. Voor zware bestuursfouten moeten politici persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. [/read]  

   
 14. Het ondoorzichtig kluwen van 160 verzelfstandigde besturen, vzw’s, participaties, intercommunales en andere juridische entiteiten  moet ECHT gecontroleerd worden door de gemeenteraad.  Gentenaars  willen onmiddellijk een externe en onafhankelijke  audit van al deze (sub)participaties van het stadsbestuur om een professioneel beheer van topniveau in te voeren. Hiervoor wordt een Speciaal Commissaris Financieel Bestuur aangeduid.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Uit de Commissie Verzelfstandiging, opgericht naar aanleiding van de Optima Commissie, blijkt dat tientallen verzelfstandigde besturen, vzw’s, juridische entiteiten en participaties en sub-participaties, ontsnappen aan elke vorm van democratische controle en transparantie met betrekking tot hun activiteiten, financiën, benoemingen en vergoedingen. We willen onmiddellijk een externe en onafhankelijke financiële audit van AL deze (sub)participaties van het stadsbestuur om in deze een professioneel beheer van topniveau in te voeren. Er moet een Speciaal Commissaris aangesteld worden om het beheer hiervan te professionaliseren. [/read]

 15. Gent moet in alle overheidsbedrijven ECHTE onafhankelijke bestuurders benoemen op basis van hun professionele vaardigheden en niet op basis van hun politieke kleur. De stad moet ervoor zorgen dat de beslissingsmacht van de raad van bestuur zwaarder weegt dan die van de politiek. De selectie van managers moet in handen van de bestuurders komen. Dit is de enige mogelijkheid om de raad van bestuur toe te laten effectief sturing te geven aan het management en om het ook verantwoordelijk te stellen voor eventuele zware fouten.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Met betrekking tot benoemingen moet de stad de volgende concrete maatregelen invoeren voor alle administraties, stadsbedrijven, vzw’s en participaties: (1) Bestuurders: een professioneel selectieproces met een duidelijke profielschets in functie van de professionele competenties nodig binnen de raad van bestuur. (2) Gent moet in alle overheidsbedrijven onafhankelijke bestuurders benoemen op basis van hun professionele vaardigheden en niet op basis van hun politieke kleur.  (3) Management: afstappen van de huidige politieke benoemingen en kiezen voor een overwegende rol voor de raad van bestuur. Dit betekent niet dat de stad als aandeelhouder niet zou moeten geconsulteerd worden, maar de selectie en finale keuze zou in handen van de bestuurders moeten komen. Dit is de enige mogelijkheid om de raad van bestuur toe te laten effectief sturing te geven aan het management, en om het ook verantwoordelijk te stellen voor eventuele zware fouten in hun bestuur. [/read] 

 16. Besprekingen van  bouw/industrie en commerciële projecten mogen enkel in het stadhuis gevoerd worden, en op een voor de burger ECHT transparante wijze.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Alle besprekingen voor bouw/industrie en commerciële projecten mogen enkel op een voor de burger transparante wijze in het stadhuis gevoerd worden. De verslagen hierover kunnen ten alle tijde opgevraagd worden door de bevolking. Elke schijn van belangenvermenging moet geweerd worden. De functie van de skybox op AA Gent moet geherdefinieerd worden. [/read]

 17. Gent moet economisch zoals voorheen terug op de wereldkaart staan. De stad moet ECHT duurzame belangrijke buitenlandse en lokale investeringen aantrekken en de broodnodige upscaling van start-up bedrijven faciliteren.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Gent moet economisch terug op de wereldkaart staan. Belangrijke delen van de Gentse economie werden ontwricht. De stad heeft zowel het aantrekken van belangrijke buitenlandse en lokale investeringen, als de broodnodige upscaling van start-up bedrijven te lang genegeerd en dreigt een hipster-oase in een economische woestijn te worden. Dit heeft een negatieve invloed op de lokale economie en tewerkstelling. Investeringen in onze stad moeten terug op transparante en deskundige wijze begeleid worden. Een desk van ervaren, meertalige bedrijfsexperten zullen investeerders hoogst professioneel begeleiden. [/read]

 18. ECHT gezond financieel beheer: de stadsuitgaven moeten dringend terug onder controle gebracht worden. Het stadsbestuur heeft de stadsschuld (inclusief borgen) met 33% doen toenemen, een absoluut record. De gemiddelde Gentenaar betaalt veel meer gemeentebelastingen, roerende voorheffing, opcentiemen dan tijdens de vorige coalitie en de retributies gingen fors omhoog. Behoudens een beperkte groep van politiek cliënteel, ziet bijna niemand in Gent hoe het belastinggeld nuttig besteed werd. Daarbij werden tientallen miljoenen euro uitgaven en schulden in strijd met de Europese begrotingsregels doorgesluisd naar intercommunales en andere rechtspersonen. Dat komt na de gemeenteraadsverkiezingen als een boemerang terug op de kap van de Gentse belastingbetaler. Als de Gentenaars spaarzaam moeten zijn, moet het stadsbestuur dat ook.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”]Financieel beheer: het stadsbestuur heeft de stadsschuld (inclusief borgen) met 33% doen toenemen, een absoluut record. De gemiddelde Gentenaar betaalt veel meer gemeentebelastingen, roerende voorheffing, opcentiemen dan tijdens de vorige coalitie (nochtans is er nauwelijks inflatie) en de retributies gingen fors omhoog. Behoudens een beperkte groep van politiek cliënteel, ziet bijna niemand in Gent hoe het belastinggeld nuttig besteed zou zijn. Daarbij werden tientallen miljoenen euro uitgaven en schulden in strijd met de Europese begrotingsregels, doorgesluisd naar intercommunales en andere rechtspersonen. Dat komt na de gemeenteraadsverkiezingen als een boemerang terug op de kap van de Gentse belastingbetaler. Waarom moeten de Gentenaars spaarzaam zijn, maar het stadsbestuur niet? Als Gentenaars facturen krijgen, stellen ze zich de vraag of die uitgaven wel nodig zijn, waarom doet het stadsbestuur dat niet? Teneinde de uitgaven ECHT onder controle te houden, moeten de stad Zero Based Budgeting (ZBB) invoeren. ZBB is het omgekeerde van wat politieke partijen doen bij de begrotingsopmaak. Het enige wat ze doen is de begroting van vorig jaar corrigeren op basis van de verwachtingen, maar ze stellen nooit de vraag of al die uitgaven wel nodig zijn, laat staan dat ze nuttig zijn voor de Gentenaars. Bij ZBB wordt de stad verplicht om alle begrote uitgaven te verantwoorden, dus niet alleen de veranderingen in de begroting van het voorgaande jaar. De baseline is bij Zero Based Budgeting niet de begroting van het voorgaande jaar maar ‘nul’. Het stadsbestuur beheert het belastinggeld van de Gentenaars, het is maar normaal dat het verantwoordt of al die uitgaven wel nodig zijn. [/read] 

 19. Niet enkel het circulatieplan, maar vooral de slecht onderhandelde havenfusie met Nederland is de grootste economische blunder in de meer dan 1000 jaar Gentse economische geschiedenis. Het stadsbestuur heeft zijn vingers verbrand aan de havenfusie met Zeeland. Het liet zich op onverklaarbare wijze door Nederlanders overtuigen om in de nieuwe holdingstructuur honderden miljoenen € Nederlandse schulden over te nemen en ongecontroleerde financiële risico’s  te dragen voor het niet te overzien milieuschandaal van Thermphos in Vlissingen.  Hierdoor komt de controle over de duurzame groei van Gentse haveneconomie, goed voor meer dan 65.000 jobs, in gevaar. Dit contract moet heronderhandeld worden, om ECHT de belangen van Gent en de Gentenaars te dienen.
  [read more=”Lees Meer” less=”Verbergen”] Dit contract moet heronderhandeld worden om ECHT de belangen van Gent en de Gentenaars te dienen. Zo schrijven Nederlandse media  precies hetzelfde als waar Gent Wake Up, mede-oprichter van de Gentse Burgers,  vorig jaar voor waarschuwde: ”Als North Sea Port aanzienlijk meer moet betalen, kan dat de fusie onder druk zetten. In de fusieovereenkomst is weliswaar vastgelegd dat de Vlaamse aandeelhouders worden gecompenseerd als Thermphos meer gaat kosten, maar de bedachte constructie met preferente dividenden is ingewikkeld. Bovendien zal de gehele holding er last van hebben als de overheden moeten afhaken”. Verder stelde de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs: “De provincie Zeeland heeft ook de afgelopen jaren haar milieutaken bij de failliete fabriek niet naar behoren uitgevoerd”. Maar het Gents bestuur nam wel 50% van dit probleem over.  Dit toont aan hoe zwak het College en de Gemeenteraad geworden zijn, en dat er nood is  aan deskundige niet-partijgebonden bestuurders. [/read] 

 20. Besluit: geen beloftes die we niet kunnen houden, maar ECHT dagelijks, ECHT degelijk bestuur, dat ECHT luistert naar de Gentenaars! Burgemeester en Schepenen moeten hun departementen motiveren en doen samenwerken in plaats van zich permanent bezig te houden met te pogen aan te tonen hoe alles fantastisch is in de stad Gent. 
Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen