Gentse Burgers trekken naar de gemeenteraadsverkiezingen

voor echte Democratie in Gent

met Burgerparticipatie, Politieke Ethiek en Deskundigheid.

Welkom op de verkiezingssite van de Gentse Burgers, de lijst van niet-partijgebonden Gentenaars, opgericht met de steun van Gentse burgerinitiatieven, die dankzij ECHTE burgerparticipatie mede het beleid in de stad willen bepalen. We zijn géén politieke partij, we krijgen geen bevelen uit een partijhoofdzetel, we zijn onafhankelijke Gentenaars zoals U, we hebben geen politieke kleur.  Gent heeft opnieuw een ambitievolle visie nodig waarbij grondig nagedacht wordt over de toekomst van de volgende generaties. Dit zal eerst gepaard moeten gaan met een  herstelbeleid om wat de voorbije zes jaar verkeerd liep terug op het goede pad te brengen.  Gent is een fiere stad, met de Gentse Burgers komen we er wel terug bovenop, met werkkracht en gezond verstand.

Waarom meedoen aan de verkiezingen? Politieke partijen tonen alle dagen aan dat ze met hun verouderde en weinig democratische organisatie niet meer bij machte zijn om onze stad deugdelijk te besturen. Ze hebben van politiek en bestuur een veldslag met holle slogans gemaakt die nauwelijks nog iets bijbrengen aan de echte bekommernissen van de burger.Lees Meer

We houden ons programma met opzet kort en krachtig. In tegenstelling tot politieke partijen maken we geen beloftes waarvan niet zeker is dat ze ook kunnen waargemaakt worden. We beloven enkel een grondige mentaliteitsverandering en dat de stad door deskundige, niet-partijgebonden Gentenaars bestuurd zal worden in het belang van de burger en niet van de politiek.  Hier vindt u een samenvatting van ons 20-puntenplan.  Het overleg met de bevolking gaat permanent voort, deze punten kunnen dus aangepast worden.

 1. Burgerparticipatie, ECHTE burgerparticipatie en permanent: referendum, bevragingen, spreekrecht in de Gemeenteraad. U beslist zelf over uw wijk.
  Permanente online toegang tot alle officiële documenten. Verstandig investeren in “blockchain” technologie en “smart contracts” om de contacten met de burger te veréénvoudigen en om politieke fraude te bestrijden. 
  Lees Meer  

 2. Verstandige Mobiliteit, ECHTE mobiliteit, geen inderhaast ontworpen doctrinaire plannen van het “grote gelijk”, maar een door de bevolking breed gedragen mobiliteitsplan afgestemd op de behoeften van de volgende generaties en een herstel van de vredelievende en respectvolle omgang tussen alle weggebruikers.
  Lees Meer  

 3. Betaalbare woningen, ECHT betaalbare woningen, 6000 nieuwe woningen (met gebruik van stadsgronden en -gebouwen), naast het bestaand systeem van sociale woningen, dat er echter niet meer in slaagt om te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking.  
  Lees Meer

 4. ECHTE aandacht naar en investering in de buitenwijken en deelgemeenten, die reeds 11 jaar stiefmoederlijk behandeld worden.  Dienstenloketten in de buitenwijken en deelgemeenten, gemakkelijk bereikbaar voor iedereen.
  Lees Meer

 5. Veilig verkeer moet een ECHTE topprioriteit worden, over het volledige territorium van de stad, niet enkel het stadscentrum.
  Lees Meer  

 6. Een historische stad zoals Gent moet net zijn, ECHT net, ook buiten het centrum. Gent moet detectie en opkuisen van sluikstorten en zwerfvuil doeltreffend maken.
  Lees Meer  

 7. Gent heeft de tweede hoogste criminaliteit van de Vlaamse centrum steden. Gentenaars willen geen pampering van misdrijven, maar een ECHTE kordate en verstandige preventieve aanpak en beteugeling.
  Lees Meer  

 8. Het huidig stadsbestuur helpt vooral mensen IN de armoede, maar onvoldoende UIT de armoede. Gent moet leren om mensen ECHT UIT de armoede te helpen. Mensen die in armoede leven moeten we uiteraard helpen, maar het hoofddoel moet vooral zijn om mensen weerbaar te maken zodat ze het OCMW niet meer nodig hebben.
  Lees Meer  

 9. Onderwijs zit nog teveel in de 20e eeuw. Het moet dringend en ECHT aangepast worden aan de technologische en andere nieuwe noden van de maatschappij. Het moet leerlingen bijstaan om weerbaar te worden, dat ze ECHT “hun plan leren trekken”.
  Lees Meer  

 10. De hoofdtaak van burgemeesters en schepenen moet ECHT deugdelijk en rationeel bestuur van hun departement zijn, en vooral ECHTE samenwerking tussen de diverse stadsdiensten. Een politicus die vaak in kranten en op TV komt is vaak een politicus die niet werkt.
  Lees Meer

 11. De stad moet ECHT voorrang geven aan lokale burgerinitiatieven en moet enkel tussenkomen waar en wanneer nodig.
  Lees Meer  

 12. Gent moet een ECHTE groene stad worden , geen “betonstad”.  Milieubeleid moet met ambitie wetenschappelijk onderbouwd worden, niet op een doctrine van het “grote gelijk”. Gentenaars willen een onafhankelijke milieuraad.
  Lees Meer  

 13. De huidige deontologische code voor politici moet afdwingbaar worden en ECHTE sancties voorzien.
  Lees Meer   

   
 14. Het ondoorzichtig kluwen van 160 verzelfstandigde besturen, vzw’s, participaties, intercommunales en andere juridische entiteiten  moet ECHT gecontroleerd worden door de gemeenteraad.  Gentenaars  willen onmiddellijk een externe en onafhankelijke  audit van al deze (sub)participaties van het stadsbestuur om een professioneel beheer van topniveau in te voeren. Hiervoor wordt een Speciaal Commissaris Financieel Bestuur aangeduid.
  Lees Meer

 15. Gent moet in alle overheidsbedrijven ECHTE onafhankelijke bestuurders benoemen op basis van hun professionele vaardigheden en niet op basis van hun politieke kleur. De stad moet ervoor zorgen dat de beslissingsmacht van de raad van bestuur zwaarder weegt dan die van de politiek. De selectie van managers moet in handen van de bestuurders komen. Dit is de enige mogelijkheid om de raad van bestuur toe te laten effectief sturing te geven aan het management en om het ook verantwoordelijk te stellen voor eventuele zware fouten.
  Lees Meer  

 16. Besprekingen van  bouw/industrie en commerciële projecten mogen enkel in het stadhuis gevoerd worden, en op een voor de burger ECHT transparante wijze.
  Lees Meer

 17. Gent moet economisch zoals voorheen terug op de wereldkaart staan. De stad moet ECHT duurzame belangrijke buitenlandse en lokale investeringen aantrekken en de broodnodige upscaling van start-up bedrijven faciliteren.
  Lees Meer

 18. ECHT gezond financieel beheer: de stadsuitgaven moeten dringend terug onder controle gebracht worden. Het stadsbestuur heeft de stadsschuld (inclusief borgen) met 33% doen toenemen, een absoluut record. De gemiddelde Gentenaar betaalt veel meer gemeentebelastingen, roerende voorheffing, opcentiemen dan tijdens de vorige coalitie en de retributies gingen fors omhoog. Behoudens een beperkte groep van politiek cliënteel, ziet bijna niemand in Gent hoe het belastinggeld nuttig besteed werd. Daarbij werden tientallen miljoenen euro uitgaven en schulden in strijd met de Europese begrotingsregels doorgesluisd naar intercommunales en andere rechtspersonen. Dat komt na de gemeenteraadsverkiezingen als een boemerang terug op de kap van de Gentse belastingbetaler. Als de Gentenaars spaarzaam moeten zijn, moet het stadsbestuur dat ook.
  Lees Meer  

 19. Niet enkel het circulatieplan, maar vooral de slecht onderhandelde havenfusie met Nederland is de grootste economische blunder in de meer dan 1000 jaar Gentse economische geschiedenis. Het stadsbestuur heeft zijn vingers verbrand aan de havenfusie met Zeeland. Het liet zich op onverklaarbare wijze door Nederlanders overtuigen om in de nieuwe holdingstructuur honderden miljoenen € Nederlandse schulden over te nemen en ongecontroleerde financiële risico’s  te dragen voor het niet te overzien milieuschandaal van Thermphos in Vlissingen.  Hierdoor komt de controle over de duurzame groei van Gentse haveneconomie, goed voor meer dan 65.000 jobs, in gevaar. Dit contract moet heronderhandeld worden, om ECHT de belangen van Gent en de Gentenaars te dienen.
  Lees Meer  

 20. Besluit: geen beloftes die we niet kunnen houden, maar ECHT dagelijks, ECHT degelijk bestuur, dat ECHT luistert naar de Gentenaars! Burgemeester en Schepenen moeten hun departementen motiveren en doen samenwerken in plaats van zich permanent bezig te houden met te pogen aan te tonen hoe alles fantastisch is in de stad Gent. 
Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen